Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług BETTER WAY Michał Naulewicz

15.03.2019

 

Spis treści:

 1. Definicje.
 2. Postanowienia ogólne.

III. Warunki świadczenia usług BETTER WAY Michał Naulewicz

III.1. Warunki techniczne;

III. 2. Warunki formalne;

 1. Usługi BETTER WAY Michał Naulewicz świadczone nieodpłatnie.

V Usługi BETTER WAY Michał Naulewicz świadczone odpłatnie:

V.1. Zakres usług BETTER WAY Michał Naulewicz świadczonych odpłatnie;

V.2. Warunki korzystania z usług BETTER WAY Michał Naulewicz świadczonych odpłatnie;

V.3. Warunki świadczenia odpłatnych usług BETTER WAY Michał Naulewicz;

V.4. Opłaty.

 1. Reklamacje I Zwroty

VII. Polityka Prywatności

VIII. Postanowienia końcowe.

 

 

 

 1. Definicje.

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług BETTER WAY Michał Naulewicz;
 2. BETTER WAY Michał Naulewicz – z siedzibą w Wólka załęska, ul. Ku Słońcu 86, 05-530 posługująca się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 1231219409 oraz numerem REGON 366247694
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług BETTER WAY Michał Naulewicz, spełnia wymagania określone Regulaminem;
 4. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług BETTER WAY Michał Naulewicz, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy BETTER WAY Michał Naulewicz, a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;
 5. Sprzedawca – BETTER WAY Michał Naulewicz
 6. Serwis www.betterway.com.pl – strona internetowa umieszczona pod adresem: www.betterway.com.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Sprzedawca świadczy Użytkownikom usługi ;

 

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług www.betterway.com.pl świadczonych przez BETTER WAY Michał Naulewicz na rzecz Użytkowników.
 3. Właścicielem i administratorem Serwisu www.betterway.com.pl jest BETTER WAY Michał Naulewicz.
 4. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z usług BETTER WAY Michał Naulewicz.
 5. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach www.betterway.com.pl oraz wygląd i treść Serwisu www.betterway.com.pl stanowią własność BETTER WAY Michał Naulewicz. i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez BETTER WAY Michał Naulewicz na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości.
 6. BETTER WAY Michał Naulewicz informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną usługi www.betterway.com.pl, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy BETTER WAY Michał Naulewicz, a Użytkownikiem.
 7. BETTER WAY Michał Naulewicz zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu www.betterway.com.pl może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność BETTER WAY Michał Naulewicz wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże BETTER WAY Michał Naulewicz zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.

 

III. Warunki świadczenia usług www.betterway.com.pl

III.1.  Warunki techniczne.

Dla korzystania z usług www.betterway.com.pl konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

 1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
 2. poprawnie poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie –
 3. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
 4. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet;
 5. włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, akceptacja plików Cookie;
 6. włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, obsługa skryptów Java Script;
 7. prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.
 8. Wszystkie materiały dostarczone przez BETTER WAY Michał Naulewicz Użytkownikowi są przesyłane za pomocą poczty elektronicznej w formacie PDF (Portable Document Format)
 9. Użytkownik zobowiązany jest do posiadania programu obsługującego pliki PDF (np. Adobe Acrobat Reader w wersji nie niższej niż 11.0)

 

III.2. Warunki formalne.

 1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
 2. ukończyła lat 18 (osiemnaście i nie jest ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo, oraz
 3. zaakceptowała Regulamin.
 4. Niektóre z usług www.betterway.com.pl dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
 5. opłacili poszczególne usługi www.betterway.com.pl, jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony,
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług wwwbetterway.com.pl wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 7. Użytkownikowi, w toku korzystania z usług www.betterway.com.pl nie wolno:

-posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa BETTER WAY Michał Naulewicz lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania,

-publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,

-publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób,

-publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego.

 1. BETTER WAY Michał Naulewicz zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do:
 2. czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych usług www.betterway.com.pl świadczonych nieodpłatnie, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadniania takiej decyzji,
 3. blokowania lub usuwania publikacji w Serwisie www.betterway.com.pl przez Użytkownika materiałów lub treści naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.
 4. BETTER WAY Michał Naulewicz zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu, których Użytkownik korzysta z usług www.betterway.com.pl, nie obciążają BETTER WAY Michał Naulewicz.

 

 1. Usługi www.betterway.com.pl świadczone nieodpłatnie.
 2. Usługami www.betterway.com.pl świadczonymi Użytkownikowi przez BETTER WAY Michał Naulewicz nieodpłatnie są wszystkie usługi świadczone przez BETTER WAY Michał Naulewicz w Serwisie www.betterway.com.pl jednakże z wyłączeniem usług świadczonych odpłatnie.

 

 1. Usługi www.betterway.com.pl świadczone odpłatnie.

V.1. Zakres usług www.betterway.com.pl świadczonych odpłatnie.

 1. Użytkownik korzystający z usług www.betterway.com.pl świadczonych przez BETTER WAY Michał Naulewicz odpłatnie ma także dostęp do wszystkich usług świadczonych nieodpłatnie.
 2. Usługami www.betterway.com.pl świadczonymi Użytkownikowi przez BETTER WAY Michał Naulewicz odpłatnie są:
 3. sprzedaż materiałów cyfrowych dotyczących treningu dzieci i młodzieży
 4. szkolenia
 5. video-szkolenia

 

V.2. Warunki korzystania z usług www.betterway.com.pl świadczonych odpłatnie.

W celu rozpoczęcia korzystania z odpłatnych usług www.betterway.com.pl Użytkownik winien dokonać przedpłaty za wybrany produkt

 

V.3. Warunki świadczenia odpłatnych usług www.betterway.com.pl.

 1. Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług www.betterway.com.pl nastąpi, na co Użytkownik wyraża zgodę, nie wcześniej niż w ciągu 1 (jednej) doby i nie później niż w 6 (sześć) dni od dnia potwierdzenia zaksięgowania zapłaty., z tym zastrzeżeniem, iż termin rozpoczęcia świadczenia uzależniony jest od podania przez Użytkownika aktualnego adresu e-mailowego.
 2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że:
 3. do prawidłowego wykonania przez BETTER WAY Michał Naulewicz odpłatnych usług www.betterway.com.pl niezbędne jest należyte współdziałanie Użytkownika polegające na zarejestrowaniu się w systemie BETTER WAY Michał Naulewicz.
 4. BETTER WAY Michał Naulewicz oświadcza, iż udziela Użytkownikom, którzy korzystają z odpłatnych usług www.betterway.com.pl licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach usług www.betterway.com.pl, wyłącznie jednak na użytek własny Użytkownika związany bezpośrednio z korzystaniem z usług www.betterway.com.pl.

V.4. Opłaty.

 1. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z odpłatnych usług jest wniesienie opłaty na daną usługę www.betterway.com.pl.
 2. Usługi www.betterway.com.pl można wykupić wyłącznie wpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy w jeden ze sposobów proponowanych Użytkownikowi przez operatora płatności,
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, iż zobowiązany jest do precyzyjnego określenia odpłatnej usługi www.betterway.com.pl. jaką chce zakupić, oraz kwoty wnoszonej tytułem opłaty za wybraną usługę, która musi być zgodna z wysokością opłat określonych w cenniku.

 

V.5. Realizacja Zamówienia

 1. Zaraz po zaksięgowaniu zapłaty ceny, na e-mail podany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia wysyłany jest e-mail z linkami, do specjalnej strony, z której można pobrać Wszystkie zamówione produkty.
 2. Po kliknięciu w Linki, pliki z produktami zapisują się na komputerze Kupującego.
 3. Po pobraniu plików z zakupionymi produktami, zamówienie zostaje uznane jako zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy Produkty zostały prawidłowo pobrane, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym www.betterway.com.pl, że transmisja plików została zrealizowana pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez Link.
 4. Kupujący nie ma prawa udostępniać Linka innym osobom. W przypadku naruszenia tego obowiązku Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10 krotnej wartości Ceny za Produktu.

 

 1. Reklamacje I Zwroty
 2. Kupujący ma prawo dokonać reklamacji zamówionych produktów wyłącznie w przypadku niezgodności otrzymanych produktów z zamówieniem, na zasadach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z 27.07.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
 3. Nie uważa się w szczególności za niezgodność Produktów z umową w sytuacji, gdy Kupujący nie może odczytać plików z zamówionymi Produktami ze względu na niespełnienie przez niego wymagań, o których mowa w ust. 2
 4. Kupujący, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 1 zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową z dopiskiem („reklamacja”).
 5. Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie wraz z dowodem zakupu (np. wydrukiem z konta bankowego). Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady Produktów lub ponownie je przesłać ww terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.
 7. Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są odpłatne usługi gurbacka.pl ze względu na fakt, iż za zgodą Użytkownika, świadczenia dokonane przez Grupa Wnętrzator w wykonaniu Umowy nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ich charakter.

 

VII. Polityka prywatności.

 1. BETTER WAY Michał Naulewicz zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do anonimowego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do BETTER WAY Michał Naulewicz pytań związanych z usługami www.betterway.com.pl oraz udzielonych na nie odpowiedzi
 2. Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z usług www.betterway.com.pl, a w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do założenia konta Użytkownika w Serwisie www.betterway.com.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie jak i w przyszłości jego danych osobowych.
 3. BETTER WAY Michał Naulewicz oświadcza, iż:
 4. przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne,
 5. przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika oraz w części na podstawie upoważnienia ustawowego.

 

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. BETTER WAY Michał Naulewicz zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:
 2. warunków świadczenia usług www.betterway.com.pl,
 3. warunków korzystania z usług www.betterway.com.pl,
 4. zmianą funkcjonalności Serwisu www.betterway.com.pl
 5. obowiązujących przepisów prawa.
 6. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie www.betterway.com.pl
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności w zakresie związanym z odpłatnymi usługami www.betterway.com.pl przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło.
 8. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z usług www.betterway.com.pl rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.
 9. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 10. Dostępność Regulaminu.

Treść Regulaminu wraz z wszelkimi załącznikami do niego, zawsze dostępna jest w aktualnej wersji w Serwisie www.betterway.com.pl oraz udostępniana jest do wglądu w siedzibie Administratora.

Copyright © 2018 szkolenia.betterway.com.pl. Szkolenia napędza platforma WP Idea